Jaarverslag 2021: Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5: Financiële vooruitblik

Jaarverslag 2021

Zoals je hebt kunnen lezen gebeurt er veel bij FairFood. Het is dan ook niet gek te verwachten dat onze organisatie verder gaat groeien. Dat gaat niet zo snel als we zouden willen – zeggen we eerlijk – maar de organisatie, het team, de financiën en het aantal partnerschappen laten inderdaad allemaal groei zien.

Transparant zijn over ons eigen werk vinden we net zo belangrijk als transparantie van levensmiddelenbedrijven. Daarom bevatten de financiële overzichten in het volgende hoofdstuk alle details waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn – van het salaris van onze directeur tot de budgetten van onze projecten en de huur van het kantoor. Iets wat je wellicht zal opvallen is dat ons inkomen is toegenomen tot ruim 1,2 miljoen euro. Voor 2022 hebben we een inkomen begroot van 1,6 miljoen euro.

Het positieve resultaat van 2021 bedroeg 152.049 euro en is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Die bedroeg eind 2021 512.814 euro, een solide basis om verder te groeien en weloverwogen risico’s te nemen.

Je vraagt je misschien af: hoe zullen we verder groeien? Net als voorgaande jaren richt onze fondsenwerving zich in 2022 op: 1. meerjarige publiek-private samenwerkingen; 2. subsidies; 3. diensten aan agro-food bedrijven en 4. projectbijdragen en licenties om onze tools te gebruiken en verder te ontwikkelen. Intern bewaken we maandelijks de financiën, zowel op projectniveau als organisatiebreed.

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag waren de meeste inkomsten voor 2022 al goedgekeurd door de verschillende betrokken partijen.

Download our budget 2022 here

Risicoanalyse

Bij Fairfood werken we op basis van vertrouwen. Onze directie en raad van commissarissen waken voor individueel misbruik van dit vertrouwen. Fairfood is transparant over haar bedrijfsvoering en streeft ernaar de middelen zo effectief mogelijk in te zetten: elke bestede euro en elk gewerkt uur wordt verantwoord. Risicobeheer is erg belangrijk voor ons, omdat we ons er maar al te goed van bewust zijn dat de economische omstandigheden kunnen veranderen, en de politiek én de markt onstabiel kunnen zijn. De coronapandemie zorgt ervoor dat we extra alert zijn.

Fairfood tolereert geen enkele fraude en corruptie, wat inhoudt dat onze medewerkers, alle niet-medewerkers verbonden aan Fairfood, leveranciers van goederen en diensten, uitvoerende partners en andere door Fairfood ingeschakelde partijen zich op geen enkele manier schuldig maken aan fraude of corruptie.

Ons strategisch en financieel meerjarenplan is gericht op langdurige partnerschappen en fondsen die zich bezighouden met technologische toepassingen, zoals blockchain, kunstmatige intelligentie en de Internet of Things. We hebben grote waardering voor de partnerschappen die we aangaan met bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – zie hoofdstuk 3 voor voorbeelden hiervan.

Onze belangrijkste risico’s

1. Reputatieschade, bijvoorbeeld als gevolg van samenwerkingsverbanden met bedrijven. Fairfood heeft interne richtlijnen voor geheimhoudingsovereenkomsten en memoranda van overeenstemming met bedrijven.

2. De effecten van COVID-19 op het behalen van onze doelstellingen, maar ook op het welzijn van de lokale medewerkers, boeren en arbeiders waarmee we samenwerken.

3. Onwettig gebruik van subsidiegelden, wat tot terugbetalingsverplichtingen aan donoren zou leiden. Het budget is goedgekeurd door onze directeur en er is een gepaste functiescheiding in het projectmanagement. Bij grote subsidies onderzoekt een externe accountant de geschiktheid van de uitgaven.

4. De onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid. Politieke besluitvorming – en de beschikbaarheid van financiering – zijn moeilijk te voorspellen, net als de politieke krachten die partnerorganisaties beïnvloeden. Fairfood werkt samen met andere ngo’s en lobbyorganisaties Partos en MVO Platform om politieke besluitvorming te beïnvloeden door slimme lobby en belangenbehartiging.

RISICOBEHEER- EN CONTROLESYSTEMEN

Fairfood beheerst risico’s op organisatie-, programma- en projectniveau. We brengen risico’s in kaart en treffen maatregelen om deze zoveel mogelijk te vermijden en de eventuele impact zo klein mogelijk te houden. Interne controleprocedures zijn aanwezig om financiële risico’s met betrekking tot mogelijk misbruik van fondsen (d.w.z. door corruptie, fraude of diefstal) te beperken, evenals voor het ontvangen, toewijzen en betalen van fondsen. Financieel beheer volgt een laag-risico-strategie en reserveert middelen voor investeringsrisico’s en potentiële verliezen.

Fairfood zet in op transparantie en de effectieve inzet van middelen. Het bewaakt de projectvoortgang en de besteding van middelen met een projectbeheersingssysteem. De bedrijfsvoering wordt intern en extern gecontroleerd en de uitkomsten worden besproken met het management en de Raad van Commissarissen. Als lerende organisatie streeft Fairfood naar continue verbetering. Fairfood is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat we ons houden aan de Gedragscode van Partos. Fairfood heeft een Integriteitsbeleid. Lees hier meer over in hoofdstuk 1.

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.